แผนที่สันป่าข่อย

“สันป่าข่อย” ย่านที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลง

ทาง “ไจ สันป่าข่อย” อยากมาแชร์ข้อมูลกระบวนการทำงานสำรวจการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการใช้ประโยชน์อาคารผ่านการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวผ่านการสำรวจการเปลี่ยนแปลงความเป็นเมืองพื้นที่ย่านสันป่าข่อย โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ โดยผู้เชี่ยวชาญ คือ อ.ชยกฤต ม้าลำพอง ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังการทำงานสำรวจเมืองมากมาย

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานเพื่อสำรวจการเปลี่ยนแปลงความเป็นเมืองโดยมุ่งเน้นการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของจำนวนอาคารและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินย่านสันป่าข่อย ใช้ข้อมล 2 ส่วนคือ ภาพถ่ายทางอากาศ และ ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง โดยอาศัยภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ.2499 พ.ศ.2512 และ พ.ศ.2529 ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานตั้งแต่ พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน ประกอบการใช้เครื่องมือGoogle Street Map พ.ศ.2554 พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2565

 โดยสามมารถสรุปการเปลี่ยนแปลงของจำนวนอาคารในพื้นที่ศึกษาย่านสันป่าข่อยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจด้านการขายสินค้าและบริการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้กระทั้งในช่วงโควิดระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564 ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปเดาน์โหลดแผนที่ข้อมูลดังกล่าว “ได้ที่นี้”

 หมายเหตุ: ข้อมูลใช้สำหรับประกอบงานวิจัยเท่านั้น โดยหากนำไปอ้างอิงจะต้องระบุรายละเอียดการอ้างอิง คือ โครการบูรณาการทรัพยากรเมืองเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เท่านั้น