การบูรณาการทรัพยากรเมืองเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Integration of Chiang Mai city resources for district-level learning and creative economy development